MR_HH_FilesToDownload

איסוף מסמכים להצהרת הון משרד רואה חשבון (משפטן) - איתי מנור
הרשימה מיודעת לקוחות המשרד בלבד

לכל שאלה/הבהרה ניתן ליצור קשר עם ענת 08-6556441 שלוחה 4
או למייל anat@mannor-cpa.co.il

מספר

פרטים נדרשים

הערות

10

אישור על יתרות בנק ליום 31.12

הדרך הנוחה והפשוטה היא באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.
יש לאתר ולהפיק מסמך שנקרא - תעודת זהות בנקאית (מפורטת) לתאריך הצהרת ההון (31.12.2017 או 31.12.2018 - לפי העניין)

תעודת הזהות מפרטת את כל היתרות של עו"ש / פקדונות / אשראי / הלוואות ני"ע וכד'

יש להמציא מסמכים מכל מכל המוסדות הבנקאיים - בארץ או בחו"ל שבהם יש לך חשבון

20

תיק ני"ע / תיק השקעות מנוהל ע,י חברה חיצונית או ע"י בנק

בארץ או בחו"לאישור מהחברה המנהלת / חברת ההשקעות על ערך התיק
לטובת הצהרת - הון

25

פקדונות וחסכונות בקופות הגמל והפנסיה בישראל ובחו"ל

מדי שנה (בסביבות מרץ) שולחות כל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה אישור שנתי (על שנה קודמת) ליתרות שניצברו בקופה - יש להעביר למשרד את כל האישורים מכל הקופות
במידה ולא קיבלת את האישורים השנתיים יש לפנות לכל אחת מהקופות ולבקש את האישור - לחילופין ניתן להעזר בסוכן הביטוח שלך (אם יש) או דרך אתר המסלקה הפנסיונית

‎במידה ולא בטוחים/לא זוכרים / רוצים לוודא האם יש איזה חשבון שנעלם ? - ניתן להעזר בשירות של משרד האוצר / אגף שוק ההון לאיתור חשבונות בבעלותך

30

נכסי נדל"ן - בישראל ובחו"ל

דירה למגורים
דירה להשקעה
חנות
מגרש
קבוצת רכישה
זכות אחרת
וכד'

על מנת להוכיח את עלות הרכישה יש להמציא זכרון דברים / חוזה הרכישה /תשלום מס רכישה / שיפוצים משמעותיים שבוצעו לאחר הרכישה / שומות מס שבח / תשלום לעורכי דין / מתווכים וכד'

לעיתים יש להשלים מסמכים נוספים כגון :

40

כלי רכב
כלי שיט
כלי טיס

במידה ומדובר כל רכב שבגינו דורשים הוצאות עסקיות יש לנו את הרישיון אצלנו - בכל מקרה אחר
המצאת אישור על בעלות / חוזה רכישה / זכרון דברים

60

רשימה של כל תכולת הבית / בית המגורים - כולל עלות

אפשר להעזר בהערכת שמאי (אם יש) לבית או לעדכן את הרשימה בהתאם לטופס ההצהרה

70

שקלים / מט"ח
יש להוריד את המסמך (פורמט WORD או DOCS)

80

הצהרה על היותך אפוטרופוס
או האם יש בבעלותך כספת

הצהרות אילו ימולאו כחלק מהשלמת המסמכים בעת חתימה על טופס הצהרת ההון

מספר

מסמכים נוספים נדרשים להצהרת ההון

הערות

100

רשימת נכסים וציוד (טופס י"א)

רשימה זו נמצאת במשרד כחלק מרישומי הפעילות העיסקית - כחלק מהתהליך נעבור על הרשימה / למיין / לסמן / לעדכן את שלמות הנתונים

110

ספירות מלאי לתום שנה

ספירת המלאי הינה חלק ממסמכי סגירת שנה - במידה וטרם הומצאה יש להעביר למשרד

מספר

חלק זה מתייחס רק במידה ומדובר על הצהרת הון שניה ומעלה

הערות

200

מסמכים המעידים על הסברים בהפרשי ההון

ירושות, פדיון קופות גמל / קרנות השתלמות, מכירת נכסים, זכיה בהגרלות , מענקים פטורים ממס וכד'

טופס מקורי של הצהרת ההון (אתר רשות המיסים) - למקרה שהטופס המקורי אבד